Fényközösségek alakulnak /részlet/

Fényközösségek alakulnak  /részlet/

Meglehet, hogy az alábbi írás egy kicsit sci-fisnek tűnik, mert Galaktikus Konföderációról és anya hajóról beszél, de ha végig olvassátok, érezni fogjátok milyenségét.

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 július 17. Budapest.

 

Ashtar Parancsnok jelentkezem, a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációjától.


Az Atya, nagylelkű kegyelemmel viszonozta, azt a határtalan szeretetet, amellyel feléje fordultatok. Hálája szállt rátok, mert visszarezgett szívetekben az emlék arról a Szövetségről, amelyet veletek kötött. Felébredt bennetek küldetésetek tudata, mert emlékeztetek.

Emlékeztetek a Szent Szövetségre, amelyet az Atya a Szent Koronával veletek megkötött arra, hogy a lélek fényének irányításával uraljátok és alakítsátok az anyagot, a sorsotokat, a világ sorsát. Ez a dolgotok. Ez a ti feladatotok és küldetésetek. Helyettetek senki más nem fogja, mert nem is tudja küldetéseteket beteljesíteni. Csak ti végezhetitek el ezt a munkát a génjeitekbe, és a lelketek családfájába íródott kódok alapján, a világotok számára.

A MAG nemzetség (magyarok) fényes, ősi, önrendelkező előjogának adományát nem földi királyaitok, hanem szakrális Királyotok, maga az Atya adta nektek és csak Ő vonhatja vissza tőletek. Isten népeként a Fényből születtetek, mint ahogy az Atyai Fiú is a Fényből jött. Hitetek és erőtök a Fényből táplálkozik ősidők óta. A világ legősibb, még ma is élő népe vagytok. Őshazátok a Kárpát-medence, ahol ma is éltek. A világ legősibb és legszentebb élő nyelvét beszélitek még ma is.

A Szent Korona, a maga szakrális mivoltában, nem pusztán egy tárgy. A Szent korona szupra-perszonális (személyi érdekeket meghaladó) minőség. Rezonanciájának változása által pedig élőnek tekinthető. Tudnotok érdemes arról is, hogy a Szent Korona Minőség volt az első, aki az Atyai Tudatossághálóval kapcsolatot teremtve, megalkotta saját, újraéledő mását. Azt az Élő Minőséget, amelyet az Atya szánt nemzettségeteknek, és amelyet a történelem barbárjai megcsonkítottak. Az új Szent Korona az Atya felügyelete alatt van a MAG Nemzettségetek Égi Szanktumában és összerezonál a földi Szent Koronával. Gyógyítja a földit és helyreállítja a funkcióját. A Szent Korona újra teremtette önmagát és újból teljes fényességre tör. Ne aggódjatok a nálatok lévő Szent Korona hiányzó darabjai és a csonkításai miatt! Amit Isten megalkotott, azt ember el nem torzíthatja.

A Szent Korona példájára újul meg a ti nemzettségetek is. Nem annak erejével, hogy lehengereltek másokat és bebizonyítjátok a saját igazatokat, hanem csak egyszerűen, harc nélkül, saját magatok megújulása által. Vessetek ki magatokból minden szennyet és betegséget. Gyógyítsátok meg önmagatokat azáltal, hogy kapcsolódtok a közös Atyai Tudatossághálóra és alkossátok meg saját magatok égi, tökéletes mását. Ez a ti Szent Koronátok üzenete a nemzettségetek felé. Ne féljetek! Az Atya és a Szent Korona védelmét élvezitek! Nem eshet bántódásotok!

A megújulást mindenképpen önmagatokon kezdjétek. Hozzatok az életetekbe rendet. Rend az önmagatokba való nézéssel keletkezik. Ez tesz emberré. Titeket pedig a Fényből valókká. Ne azért tegyétek mindezt, hogy magatok jól járjatok. Azért tegyétek, mert jóakaratú szándékotok van a bensőtökben kialakított renddel. A belső fényből eredő rend az ERŐ. Ahol ERŐ van az hat is! Az ERŐ átalakít. Áthat titeket. Áthatja a családjaitokat, a kisebb közösségeitek, majd az egész világot. Ez a szándék vezesse a megújulásotokat!

Sziriuszi fényvárosaink olyan mikro egységekből állnak, amely egységeknek, - mindnek kivétel nélkül, - van egy szellemi és egy szakrális feje (egy férfi és egy asszony). A mikroközösség minden tagjának vannak jogai és kötelességei – természetesen az Univerzális Törvények tiszteletben tartása mellett. Az ilyen mikro fényközösségek minimum 3-10 főből állnak. A ti berendezkedésetekben ilyen mikroközösség a család.

A Szíriusz bolygó lakói is a Fénynemzettséghez tartoznak. A fénynemzettség szellemi és szakrális feje, legyen az mikro-, vagy makro-közösség, akkor válik a közösség fejévé, amikor alkalmas lesz a fényhozó szerepét betölteni. Képes lesz áldással megszentelni a közössége életét, és ezt a funkciót működtetni tudja (vagyis az áldás hatására, megújul, felemelkedik, és védelem alá kerül a közösség). Az ilyen közösségekre jellemző a határtalan egymás iránti elfogadás, bőség, jólét, örömben való létezés, tisztelet, szeretet, önzetlenség és adni akarás. Ti ezt ingyen kegyelemnek nevezitek, ahol a tagok a szív jóságából teszik a közösség javára a szolgálatot és nem ellenértékért cserébe. Addig nem lehet nagyobb fényközösségeket létre hozni, amíg mikroközösségeitek szintjén nem működik ez a modell.

A ti családjaitok sok esetben nélkülözik a fényt. Nem egymásért élnek, hanem egymásból. A szellemi és szakrális feje a családnak (édesapa és édesanya) nem tölti be a funkcióját. Egymással sincsenek összhangban, nem hogy képesek lennének a családot harmóniában tartani. A küldetésüknek és a kötelességüknek így nem tudnak eleget tenni.

Pedig rendkívül egyszerű, és kézenfekvő a megoldás! Tudnotok kell arról, hogy ha egy családban csak egyetlen fényhozó is létezik, az a család már megszentelt. Elkezdődik a szép csendes átalakulási folyamat. Ez törvény!

Édesapák! Hozzátok szólok! Ti vagytok családjaitok szellemi vezetői! Tiszteletreméltó Istentől való feladatra vállalkoztatok! Vajon ismeritek-e, betartjátok-e és tanítjátok-e az Univerzum Rendjét? Ismeri-e a közösségetek az Atya jóságos és Mindenható Lényét? Figyeltek-e arra, hogy a családotok minden egyes tagja tisztelje a többieket, kiváltképpen az idősebbeket? Ez törvény az Univerzumban! Figyeltek-e arra, hogy minden tag elsajátítsa a hagyományaitokban rejlő igazságokat? Ez a megtartó gerinc! Figyeltek-e arra, hogy a törvények ismerete nélkül egy tag se hagyja el a házat, és hogy vajon a saját családjaikban folytatják-e a hagyományt? Ha nem, akkor annak a családnak is ti vagytok a szellemi vezetője, mindaddig, amíg a fiatalok nem válnak képessé a feladatra. Ez is törvény! Figyeltek-e arra, hogy a család tevékenységének iránya az isteni és univerzumi rendet kövesse? Megteremtitek-e a család kereteit, az otthont, a bőséget? Megáldottátok-e valaha atyai áldással a gyermekeiteket, asszonyaitokat, az otthonotokat? Erre a szent feladatra vállalkoztatok akkor, amikor férfinak születtetek! Ez a szent kötelességetek cserében az Isten adta szent jogokért és az Atyával való Fényszövetségért.

Édesanyák! Most hozzátok kívánok szólni! Ti vagytok a családjaitok szakrális vezetői! Tudjátok-e, hogy asszonyságotok kiválasztásakor vállaltátok fel e szerepet? A Boldogasszonyi Minőséget örököltétek MAG lelketekben. Tudjátok-e hogy Istentől felruházott képességeiteknél fogva szakrális erőtök van?! Erőtök arra, hogy megszenteljétek a férjetek szellemi vezetésének aktusát! Megszenteljétek az ő életét? Megszenteljétek családotok minden egyes tagjának az életét azzal, hogy felajánljátok erőfeszítéseiket a Fénybe és kéritek az Atya áldását az életükre? Tudjátok-e hogy az étel, amit az asztalra tesztek a ti áldásotoktól lesz jó és megtartó? Az otthonotok, amelyet a szellemi vezető alakít a család köré, a ti gondjaitokra van bízva, hogy szent ölelésben részesítse a benne élőket? Szenteljétek meg szakrális hatalmatoknál fogva az otthonaitokat, a családjaitokat, és az élelmeiteket és magát az egész világot! Ti vagytok a kovász, amely csendesen átjárja a kenyér tésztáját és új minőséget teremt. Boldogasszony Anyánk a védelmében tart benneteket. Ti vagytok a család tengelye! Ha nincs erős tengely, a kerék sem forog! Örömötöket lelitek majd abban, hogy látjátok kinyílni a gyermekeiteket, boldogulni a férjeiteket és tudni, hogy mindez az Atyától és általa lett! Ez a ti szakrális feladatotok a Fényből! Ez a szent kötelességetek cserébe a szent jogokért és az Atyával való Fényszövetségért.

Gyermekek és családtagok! Hozzátok kívánok most szólni! Földre születésetekkor kiválasztottátok a testre szabott küldetéseteket. Egyetlen fontos feladatotok és kötelességetek, hogy e küldetést felkutassátok, abban a legjobban kiműveljétek magatokat, és e tudással segítsétek a fényközösségetek (családotok) munkáját! A család bölcseinek szárnyai alatt növekedjetek szeretetben és bölcsességben, mindaddig, amíg saját utatokra nem keltek. Mindvégig megőrizve a kapcsolatot a szülői házzal és velük továbbra is együttműködve, amíg át nem adják nektek, és ti át nem veszitek tőlük egy szép napon a stafétabotot. Ehhez jogotok van akkor, amikor a bölcsességetek fényhozóvá tesz benneteket. Addig is kötelességeitek vannak. Segíteni, támogatni és egyben tartani – nem szétherdálni – azt, amit a család bölcsei és a közösségetek tagjai a közösség javára egybegyűjtött. Tekintettel lenni a család minden egyes tagjára és támogatni őket a munkájukban és az életükben. Ez a támogató erő bizonyságot ad, és védelmet nyújt a közösségeteknek. Ha a család élére akartok kerülni, ám tegyétek meg! Előbb azonban bizonyítanotok kell abban, hogy ti adjátok a legtöbbet magatokból a közösségnek és alkalmasak vagytok a fényhozó szerepére. Nem egyszer, vagy kétszer egy életben, hanem hosszú, megpróbáló éveken keresztül. Amíg ezt a próbát nem álljátok ki, addig csak gyermekek vagytok és tisztelettel s főhajtással tartoztok a családjaitok bölcseinek. Ezek a jogaitok és kötelességeitek a törvény, és az Atyával kötött Fényszövetségetek alapján.

Abban a pillanatban, ahogy a megújult egyén működtetni tudja saját mikro közösségét fénynemzettségként - azaz, tesz a közösségért, gyarapítja és nem széthordja azt, amikor a többiekért él és nem a többiekből, - akkor mint egy újra megújuló energiabázis a fényközösség is megújítja önmagát.

A fényvárosaink alapegysége nem az egyén, hanem a mikro fényközösségek, a földi modellben a fénycsaládok. Több ilyen mikro fényközösség alkothat később nagyobbat…

Látjuk az igyekezeteteket apró közösségek kialakítására. Felülről tekintve legtöbbször fejletlen (nem megújult) egyének alkotják még e kezdetleges próbálkozásokat. Ezeket nem nevezhetjük még fényközösségnek Azon kívül pedig, az a tapasztalatunk, hogy ezek a közösségek azért születnek, mert mindenki valamilyen igénnyel érkezik oda: tudásért, energiáért, anyagi javakért, kapcsolatokért, információkért, szenzációkért, kíváncsiságból… és nem azért, hogy önmagából hozzon valamit a közösség javára… Sok helyen már vezetőt is választotok magatok közül. Egyet azonban értsetek meg: az lesz a vezetője egy ilyen közösségnek, aki a legtöbbet adja a közösségének és nem az, aki a legtöbbet elveszi, mint a ti világaitokban.

Nagyra értékeljük az erőfeszítéseteket és a jobbító szándékaitokat. Közös ismeretterjesztésre alkalmasak ezek a közösségek, de még nem tudnak fénynemzettségként funkcionálni. A fénynemzettség mikro fényközösségekből épül. Alapjaiból érdemes a fénynemzettséget megépíteni. Azt a munkát pedig mélyen magatokban, először csendben alkotva tudjátok elkezdeni. Csak ha megújultatok, lesztek képesek hatással lenni az Atyai Fényszövetség által az anyagra és a világotokra. Ekkor válhat belőletek szellemi vagy szakrális vezető. Addig meddő próbálkozás minden, amíg csakis fizikális erőt, és csakis emberi tervezést használtok.

A Szent Korona bemutatja nektek példáján keresztül, hogy megsértve, csonkítva, évekig elzárva és megalázva is tud megújulni és élő minőségként feltámadni! Kövessétek tehát az Atyával kötött Szent Fényszövetségetek zálogának, a Szent Korona Élő Minőségének példáját!

Ehhez kérem rátok az Atyának és Teremtő Anyánknak a Fényből jövő kegyelmét a megvilágosodásra és a kitartásra!

ASHTAR Parancsnok

Forrás: https://atitoksikerkulcs.shp.hu/hpc/web.php?a=atitoksikerkulcs&o=ashtar_parancsnok_uzenete_a_magyarokhoz_v__8U3F

document.write("");